Departament Program Județean de Dezvoltare Locală (PJDL)

Departament Program Județean de Dezvoltare Locală (P.J.D.L)

Departamentul Program Județean de Dezvoltare Local (P.J.D.L.),  în  cadrul  acestui

departament își desfășoară activitatea un inginer constructor, un consilier juridic și doi  experți de monitorizare și evaluare.

 Atribuțiile inginerului constructor constau în:

 • verificarea conformității cererilor de plată depuse de beneficiarii finanțărilor;
 • evaluarea din punct de vedere tehnic și financiar a cererilor de finanțare și a

documentației tehnice aferente (unde este cazul) și inclusiv efectuarea vizitei în teren;

 • participarea la realizarea grilei de evaluare tehnică a proiectelor primite;
 • verificarea și evaluarea conformității și eligibilități proiectelor depuse de beneficiari, verificarea tehnică a cererilor de finanțare;
 • monitorizarea permanentă a îndeplinirii de către beneficiarii proiectelor (autoritățile publice locale) a obligațiilor ce îi revin conform contractului de finanțare;
 • formularea de opinii tehnice în cadrul procesului de soluționare a contestațiilor;
 • emiterea punctelor de vedere de specialitate;
 • prezentarea către Consiliul Director, Director, Cenzor și către alte organe de control competente a unor note, informări și a altor documente solicitate- referitoare la activitatea asociației;
 • respectarea normelor specifice asociației privind protecția muncii, sănătatea și securitatea în muncă;
 • participarea la cursuri sau la stagii de formare profesională asigurate de asociație;
 • ducerea la îndeplinire a obiectivelor de performanță individuale stabilite prin fișa postului, a căror realizare va fi evaluată de către directorul asociației, numai după criteriile de evaluare aprobate;
 • îndeplinirea și a altor sarcini repartizate de către Consiliul Director, Adunarea Generală și directorul asociației.
 • îndosarierea și arhivarea corespondenței primite în cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală.
 • eliberarea la cererea scrisă a departamentelor a unor documente din arhiva asociației și ținerea la zi a evidențelor documentelor arhivate;

15) asigură arhivarea corespunzătoare a documentelor elaborate/primite, în conformitate cu procedurile interne și  prevederile legale;

16) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către directorul şi conducerea asociației în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcționare al asociației şi al Regulamentului intern  , în limita competențelor profesionale și la nivelul de competență conferit de post.

 

Consilierul juridic își exercită profesia în baza Legii nr. 514/2003 privind organizarea și  exercitarea profesiei de consilier juridic și a prevederilor Statutului profesiei de consilier juridic, adoptat de Uniunea Colegiilor Consilierilor juridici din România, ale Statutului asociației și ale legislației în vigoare în general.

 • Atribuțiile consilierului juridic se structurează pe:
 1. Activitatea de acordare a consultanței juridice:
 • Activitatea de consultanță juridică Consiliului Director, directorului și personalului

din aparatul tehnic al asociației, în legătură cu activitatea proprie a asociației;

 • Activitatea de consultanță juridică, pe problematică, Consiliului Director, Directorului personalului din aparatul tehnic al asociației, membrilor asociați ai unităților administrativ –teritoriale, referitor la întocmirea, modificarea, executarea și/sau rezilierea contractelor de finanțare P.J.D.L.;
 1. Activitatea de verificare sub aspectul legalității și de avizare pentru legalitate a următoarelor documente:
 • Notificărilor, având ca obiect monitorizarea îndeplinirii de către beneficiarii finanțărilor a atribuțiilor și responsabilităților asumate prin contract, formulate de către salariații asociației din aparatul tehnic, desemnați să facă monitorizarea, conform procedurii, aprobat de Consiliul Director;
 • Corespondenței formulate către membrii asociației, de către salariații asociației din aparatul tehnic, cu atribuții de serviciu, având ca obiect îndeplinirea de către aceștia, a atribuțiilor și responsabilităților;
 • Corespondenței formulate către membrii asociației, de către salariații asociației din aparatul tehnic, cu atribuții de serviciu pentru încasarea cotizației, în cuantumul și la termenele stabilite prin hotărâre, de către Adunarea Generală a asociației;
 • Proiectelor de decizii/ deciziilor Consiliului Director;
 • Proiectelor de hotărâri/ hotărârilor Adunării Generale a asociației;
 • Deciziilor directorului asociației;
 • Contractelor încheiate de asociație cu terții;
 • Altor documente cu caracter juridic.
 1. Activitatea de întocmire și redactare a documentelor:
 • Proiectelor de decizii/ deciziilor Consiliului Director;
 • Proiectelor de hotărâri/ hotărârilor Adunării Generale a asociației;
 • Deciziilor directorului asociației;
 • Contractelor încheiate de asociație cu terții;
 • Altor documente cu caracter juridic;
 • Cererilor cu caracter juridic în toate domeniile dreptului pentru asociație;
 • Opiniilor juridice referitoare la aspectele legale ce privesc activitatea asociației;
 • Răspunsurile la scrisori, sesizări și reclamații ale asociaților adresate asociației;
 • Actelor juridice necesare instanțelor judecătorești pentru soluționarea cauzelor în care asociația este parte;
 • Actelor juridice și administrative în domeniul achizițiilor publice ale asociației;
 • Întocmirea contractelor individuale de muncă ale salariaților nou angajați, întocmirea actelor
 • Adiționale la contractele individuale de muncă ale salariaților, având ca obiect modificarea unor clauze din contracte, cu consultarea consilierului juridic;
 • Acordarea de sprijin membrilor asociați, prin întocmirea și redactarea, în vederea avizării de către organele lor deliberative, a modelelor de proiecte de hotărâri, spre exemplu: hotărâri de revocare/ înlocuire a reprezentantului membrului asociat în Adunarea Generală a asociației, încetarea calității de membru asociat prin retragere sau excludere din asociație, acordarea unui mandat special reprezentanților membrilor asociați în Adunarea Generală a asociației, pentru a vota anumite proiecte de hotărâri, conform prevederilor Statutului asociației.
 1. Activitatea de reprezentare a asociației privind:
 • Reprezentarea asociației în fața instanțelor judecătorești de toate gradele, la organele administrative cu atribuțiuni jurisdicționale, pe baza împuternicirii de reprezentare, dată de către directorul asociației;
 • Reprezentarea asociației în raporturile cu membrii asociați, autorități publice și instituții ale statului, terțe persoane juridice, conform împuternicirii date de Consiliul Director, Adunarea Generală a asociației și, după caz, directorul asociației;
 1. Alte activități:
 • Realizarea conform P.J.D.L., a monitorizării îndeplinirii atribuțiilor și responsabilităților asumate de către beneficiar, prin contractul de finanțare și anexele ghidului;
 • Participarea la medierea conflictelor dintre asociați – unitățile administrativ- teritoriale și asociație, în vederea concilierii diferendelor dintre cele două părți;
 • Prezentarea către Consiliul Director, Director, Cenzor și către alte organe de control

competente a unor note, informări și a altor documente solicitate- referitoare la activitatea juridică a asociației;

 • Respectarea normelor specifice asociației privind protecția muncii, sănătatea și securitatea în muncă;
 • Participarea la cursuri sau la stagii de formare profesională asigurate de asociație;
 • Ducerea la îndeplinire a obiectivelor de performanță individuale stabilite prin fișa postului, a căror realizare va fi evaluată de către directorul asociației, numai după criteriile de evaluare aprobate;
 • Îndeplinirea și a altor sarcini repartizate de către Consiliul Director, Adunarea

Generală și directorul asociației

 -   Ținerea la zi a registrelor de evidență a deciziilor Consiliului Director, a hotărârilor

Adunării generale și a deciziilor directorului aparatului tehnic al asociației;

- accesarea Catalogului electronic din S.I.C.A.P., pentru cumpărările directe de bunuri,   servicii și lucrări, necesare desfășurării activității asociației;

- întocmirea formelor de publicitate necesare pentru demararea procedurii de achiziție publică;

- întocmirea documentației de atribuire ținând cont de informațiile comunicate de către asociație în special a caietului de sarcini care va ține cont de documentația tehnică pusă la dispoziție de către aceasta (acolo unde este cazul);

- monitorizarea procesului de evaluare, a ofertelor (deschidere a ofertelor, verificarea criteriilor de calificare și de selecție stabilite prin documentația de atribuire, conformității modului de prezentare și organizare a propunerilor financiare în raport cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, analiza și evaluarea propriu-zisă a propunerilor financiare și tehnice depuse în cadrul procedurii va fi efectuată de către comisia de evaluare;

- formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări primite din partea operatorilor economici .

- elaborarea documentației necesară în cazul eventualelor contestații cu privire la derularea procedurii în fata Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;

- asigurarea asistenței și consultanței în ceea ce privește încheierea contractului de achiziție publică;

- arhivarea documentelor cu care operează (hotărârile A.G.A., deciziile C.D., deciziile directorului, pv de ședințe, etc.).

-  îndeplinește orice alte atribuții stabilite de către directorul şi conducerea asociației în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcționare al asociației şi al Regulamentului intern  , în limita competențelor profesionale și la nivelul de competență conferit de post.

 Atribuțiile  expertilor monitorizare și evaluare sunt:

 1. a) monitorizarea stadiului implementării/ închiderii proiectului/proiectelor din cadrul programelor finanțate de asociație, conform obiectivelor propuse şi rezultatele aşteptate;
 2. b) coordonarea elaborării de către U.A.T.-urile beneficiare de finanțări a rapoartelor intermediare/ finale de implementare, solicitate prin ghidurile de finanțare, din punctul de vedere al îndeplinirii regulilor acestora, al coerenţei informaţiilor introduse şi al respectării recomandărilor transmise de către directorul asociației ;
 3. c) pentru îndeplinirea atribuţiilor de coordonare metodologică și îndrumare, propune conducerii asociației organizarea de reuniuni pe teme de monitorizare în cadrul asociației, cu participarea reprezentanţilor cu responsabilităţi privind monitorizarea programului.;
 4. d) contribuie la elaborarea de proceduri/metodologii și instrucţiuni privind procesul de monitorizare a implementării programelor ;
 5. e) verificarea respectării procedurilor şi implementării adecvat a proiectelor, conform prevederilor contractelor de finantare.;
 6. f) semnalarea oricăror disfuncţionalităţi directorului ADI Ialomița şi formularea de propuneri către echipa de proiect de soluţii pentru remedierea unor astfel de situaţii;
 7. g) coordonarea centralizării rapoartelor de activitate/monitorizare, pe care le sintetizează în scopul pregătirii rapoartelor de monitorizare, a rapoartelor de activitate/narative periodice (lunare, semestriale, anuale), precum și a rapoartelor și documentației solicitate de către ADI Ialomița în calitate de autoritate finanțatoare;
 8. i) coordonarea şi participarea la vizite de monitorizare ;
 9. j) menţinerea de legături permanente cu U.A.T.-urile membre.
 10. k) indeplinirea și a altor sarcini repartizate de către Consiliul Director, Adunarea

Generală și directorul asociației

Informatii si documente

Ghidul se adresează potenţialilor beneficiari, respectiv unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița.

Ghidul solicitantului 2023 Anexe Ghid 2023

Program

 • Luni - Joi
  08:30 - 17:00
 • Vineri
  08:00 - 14:00
 • Sambata
  Inchis
 • Duminica
  Inchis

Inscrie-te la newsletter

Inscrie-te acum si fii primul care afla de cele mai noi informatii.
Back to top